Doelgroepen: management

Peiling Taalbewust Docent

Gespreksleidraad voor het management

U kunt in de les gaan kijken, om te zien hoe taalontwikkelend de docent handelt. Maar u kunt ook in gesprek gaan met de docent en bespreken in hoeverre de docent zich van zijn handelen bewust is. Voor dat gesprek is er een gespreksleidraad voorhanden.

Zelfbewustzijn

Taaldocenten en vakdocenten kunnen zelf een bijdrage leveren aan de verbetering van hun taalontwikkelende didactiek, door op zichzelf te reflecteren. Door vervolgens met de docenten over hun zelfreflectie te spreken, krijgt ook u meer zicht op hun lespraktijk en de mate waarin zij zich bewust zijn van hun taalontwikkelend handelen.

Reflectielijsten

Laat de docenten eerst de Reflectielijst invullen. Wanneer de reflectielijsten in het kader van een nulmeting gebruikt worden, is er nog een twee formulier beschikbaar: Peiling Taalbewust docent - Persoonlijke Informatie. Dit formulier treft u hieronder aan. Hierop kunnen docenten hun persoonlijke informatie kwijt (bijvoorbeeld opleidingsachtergrond en werkervaring.

Beide documenten kunnen zowel geprint worden als digitaal ingevuld. Het gebruik van de Reflectielijsten is beschreven in een aparte handleiding voor docenten.

Gespreksleidraad Taalbewust Docent

Aan de hand van de gesprekleidraad voert u een gesprek. Het is niet per se de bedoeling om met de docent het hele Reflectiedocument zelf punt voor punt door te lopen. De vragen helpen u een gesprek naar aanleiding van de Reflectielijst te voeren en zo zicht te krijgen op de kennis en vaardigheden van de docent. De docent heeft zich in de voorbereiding verdiept in zijn handelen, dus verwacht kan worden dat de docent bewust en overwogen informatie kan geven over de gang van zaken in zijn les.

Gespreksleider

Van belang is dat degene die het gesprek leidt een goed beeld heeft van wat taalontwikkelende didactiek inhoudt. De gespreksleidraad is immers geen multiple choice toets. Een geschikte gespreksleider is bijvoorbeeld een taalcoƶrdinator of taalcoach.