Nordwin College - Buitenpost

Portret

De Gouden Tip van het Nordwin College, locatie Buitenpost:

Bouw het langzaam op. Leg de lat niet meteen hoog, maar begin met kleine stapjes. Probeer met elkaar in overleg te gaan om te begrijpen wat er speelt in ieders vak en zoek naar overlap. Zo is bijvoorbeeld een mondeling verslag over een activiteit die in het vak gedaan is, al een hele mooie taalstimulerende taak.

Samenwerking vmbo - mbo

Op het Nordwin College (locatie Buitenpost) werken vmbo en mbo samen in het VM2-traject. De leerlingen kunnen een leertraject volgen dat start in 3 vmbo en doorloopt tot en met het mbo-diploma op niveau 2.

De leerlingen gaan drie dagen naar school en lopen twee dagen per week stage. Op school krijgen ze Nederlands, wiskunde/rekenen, Engels en beroepsgerichte vakken aan de hand van opdrachten, thema’s en projecten. Ze krijgen les van een klein aantal docenten en hebben een ieder eigen coach. Het traject duurt in principe vier jaar, maar sommige leerlingen doen het mbo-deel in één in plaats van twee jaar.

Ervaringen en Tips

Doorlopende leerlijn taal

Omdat wij met een klein team werken dat zowel betrokken is bij het VM2 als bij het mbo, ontstaat er heel natuurlijk een doorlopende leerlijn. Leerlingen kunnen binnen het VM2 alvast onderwijs uit het mbo-programma volgen. Zo kunnen zij in kortere tijd hun mbo-opleiding afronden.

Referentieniveaus taal

De referentieniveaus zijn totaal verankerd in het onderwijsprogramma. De eisen die in het referentiekader gesteld worden, zijn het uitgangspunt waaruit het onderwijs aangeboden wordt.

Samenwerking vak- en taaldocenten

Bij het VM2 werken wij met leerarrangementen die we maken in het programma Wikiwijs. Een arrangement heeft een bepaald thema en biedt de leerlingen allerlei stof en opdrachten. Alle docenten leveren opdrachten aan voor de arrangementen. Ook voor het mbo schrijven verschillende docenten nieuwe opdrachten voor de leerlingen. De docent Nederlands werkt hierin mee door vooral te kijken of de opdrachten voldoende taalstimulerend zijn.

Effect op taalontwikkeling

De effecten worden nog niet stelselmatig gemeten. Wij hebben als team wel sterk het idee dat opdrachten waarbij zowel Nederlands als vakinhoud geïntegreerd wordt, voor leerlingen betekenisvoller zijn en daardoor als prettiger ervaren worden.

Bardagame: een mooi voorbeeld

Voor het vak Dierverzorging moesten de leerlingen een dierenverblijf inrichten voor het exotische dier; een bardagame. Gezien het klimaat waar dit dier normaal in verblijft moesten de leerlingen zo goed mogelijk dit klimaat zien te evenaren. Tijdens een presentatie waarbij zowel de docent Nederlands als de docent Dierverzorging aanwezig was, vertelden de leerlingen hoe het proces van de inrichting was verlopen. Volgens mij een prima voorbeeld van Nederlands geïntegreerd in de vakrichting.

Activiteiten en producten in de Campagne Leersucces

In het VM2 traject zijn alle richtingen binnen Groen betrokken, zoals Bloem & Design, Groen & Recreatie, Plant & Productie, Groene economie, Voeding & Gezondheid, Groene techniek, Dier & Welzijn.

Het Nordwin College (locatie Buitenpost) heeft tijdens de Campagne Leersucces de volgende activiteiten ontplooid:

  1. Scholing docenten Nederlands tot expert-docent taal (jaar 1) (teamoverstijgend)
  2. Scholing opleidingsteam locatie (werken aan leesvaardigheid en woordenschat) (jaar 2)
  3. Werken aan taalontwikkelende vakopdrachten
  4. Lesbezoeken taal- en vakdocenten van externe expert
  5. Toetsing van leerlingen met Diataal (voor- en nameting)

Daarbij is meegewerkt aan de ontwikkeling van de volgende producten:

  • Quickscan taalontwikkelende vakopdrachten
  • Hoe schrijf ik een tekst op 2F?

Contactpersoon

Marian Wijbenga: M.Wijbenga@nordwincollege.nl