Nordwin College - Sneek

Portret

De Gouden Tip van het Nordwin College, locatie Sneek:

Houd de teams klein. Raadplegen, adviseren, stimuleren is dan vanzelfsprekend, wat fijn werkt voor leerling en docent. (Vanzelfsprekend is de integratie van taal binnen de vakgerichte vakken ook een van de gouden tips!)

Samenwerking vmbo – mbo

Op het Nordwin college werken vmbo en mbo samen via het VM2-traject. Dat betekent dat de leerlingen een leertraject kunnen volgen dat start in 3 vmbo en doorloopt tot en met het mbo-diploma op niveau 2.  De leerlingen in het VM2-traject gaan drie dagen naar school en lopen twee dagen per week stage. Op school krijgen ze Nederlands, wiskunde/rekenen, Engels en beroepsgerichte vakken door middel van opdrachten, thema’s en projecten. Ze krijgen les van een klein aantal docenten en hebben een eigen coach. Het traject duurt in principe vier jaar.

Ervaringen en tips

Doorlopende leerlijn taal

Binnen het Nordwin College zijn er Taaltrekkers op iedere locatie. Er is op instellingsniveau, locatie en teamniveau overleg over taal en er is overleg tussen de voortrekkers Taal van het mbo en vmbo.

De referentieniveaus

Als team hebben we met teksten geoefend om te ervaren wat het referentieniveau 1F en 2F inhoud. Het doel is om de opdrachten per vakrichting taliger te maken en daarbij rekening te houden met deze niveaus.

Samenwerking docenten Nederlands en de beroepsvakdocenten

Tijdens de ITTA-periode was er regelmatig een overleg tussen de taal- en vakdocenten. Binnen het VM2 gaat dit op locatieniveau door omdat alle klassen werken aan en met Taal. Tijdens studiemiddagen en binnen vakgroepoverleggen van het mbo krijgt/heeft taal een vast plaats op de agenda.

Effectmeting

We hebben een beginmeting gedaan middels de Creta toetsen bij de mbo-leerlingen van VM2. Aan het eind van het schooljaar wederom het lezen en schrijven getoetst. De uitslag was positief. Het merendeel van de leerlingen had een score van 2F.

Tips

Spreek overzichtelijk 'taal-acties' af, de betrokkenheid is dan groter en je voorkomt 'taalmoeheid'. Het woord van de week binnen het mbo is zo'n activiteit. De vakdocenten leveren per vakrichting een woord aan, de coaches delen het woord uit en stimuleren de leerlingen om het uitte werken. De docent Nederlands bespreekt de woorden in de les Nederlands. Ook het vmbo wil dit gaan oppakken.

Activiteiten en producten in de Campagne Leersucces

Het Norwin College in Sneek nam met alle richtingen binnen Groen (zoals Bloem & Design, Groen & Recreatie, Plant & Productie, Groene economie, Voeding & Gezondheid, Groene techniek, Dier & Welzijn) deel aan de Campagne Leersucces. De volgende activiteiten werden daarin ontplooid:

  1. Scholing docenten Nederlands tot expert-docent taal (jaar 1) (teamoverstijgend)
  2. Scholing opleidingsteam locatie (werken aan leesvaardigheid, woordenschat, interactie en vakgesprekken en schrijfvaardigheid) (jaar 2)
  3. Voorbeelduitwerkingen taalrijke vakopdrachten
  4. Leerlingen getoetst met Diataal (voor- en nameting)

Aan de volgende producten werd meegewerkt:

  • Woord van de week
  • Werkwijzer taalrijke vakopdrachten

Contactpersoon

Johanna Posseth: j.posseth@nordwincollege.nl