Bindelmeer College - Amsterdam

Portret

De Gouden Tip van Bindelmeer College:

Zorg voor rust, zodat docenten kunnen ervaren dat werken aan taalvaardigheid niet ‘erbij’ gedaan moet worden, maar dat het duidelijkheid geeft en betere resultaten oplevert bij de leefwereldopdrachten.

Samenwerking vmbo - mbo

De leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg van het Bindelmeer College volgen een VM2-traject. Zij doen geen vmbo-examen aan het eind van het 4e leerjaar, maar kunnen de school na 5 jaar verlaten met een MBO niveau 2 diploma.

Ervaringen en tips

Taalleren in Leefwerelden

In het derde leerjaar nemen de leerlingen deel aan de projecten in vier ‘leefwerelden’, waarin zijn hun talenten en interesse voor een bepaalde beroepsopleiding ontdekken en ontwikkelen. Daarna kunnen ze verder in de opleidingsrichting die bij ze past. De leefwerelden zijn:

In de leefwerelden wordt veel taalvaardigheid geoefend in een realistische context. Leerlingen organiseren zelf activiteiten voor mensen van buiten de school. Er is veel overleg, leerlingen bellen bedrijven en instellingen en er worden verslagen, folders, e-mails en notulen geschreven. Het leefwereldprogramma is nog volop in ontwikkeling en de vele veranderingen hierin zijn op dit moment de grootste hindernis bij het ontwikkelen van de geïntegreerde leerlijn Nederlands.  Hierdoor is het nodig dat het model regelmatig op nieuw wordt ingevuld, zodat in zicht blijft óf en wanneer de (deel)taalvaardigheden aan de orde komen.

Checklists 2F

Om te zorgen dat leerlingen en docenten inzicht hebben in de taaleisen die op niveau 2F aan hun producten mogen worden gesteld, zijn checklists ingevoegd in het leefwereldmateriaal. De checklist zijn geïntroduceerd bij de lessen Nederlands en daarna gebruikt bij de opdrachten in de leefwereld, waardoor leerlingen bijvoorbeeld betere brieven gingen schrijven.

Leerlijnmodel 2F

Om overzicht te krijgen van alle taalvaardigheden die in de leefwereld aan de orde komen en die ook bij Nederlands aandacht moeten krijgen, is gebruik gemaakt van het ‘leerlijnmodel 2F’. De taaltaken van de lesweken zijn in het overzicht worden ingevuld, zodat duidelijk werd wanneer met welke vaardigheid geoefend wordt.

Activiteiten en producten in de Campagne Leersucces

De activiteiten van Bindelmeer College gedurende de Campagne Leersucces waren:

 • Scholing taalontwikkelend beroepsonderwijs voor het hele team
 • Lesbezoeken bij deelnemende docenten met de observatielijst Taalbewust docent
 • Verdiepingsbijeenkomsten rondom werken aan leesvaardigheid
 • Lessen uitproberen met stappen leesvaardigheid
 • Gesprekken met leerlingen over lezen
 • Het inpassen van de checklists in het materiaal van de leefwerelden
 • Geïntegreerde leerlijn referentiekader taal 2F
 • Leerlingen toetsen met Diataal

Bindelmeer College heeft aan de volgende producten meegewerkt:

 • Observatielijst Taalbewust docent
 • Dvd Leersucces in beeld (lesvoorbeelden en reflectie hierop)
 • Dvd De leerling aan het woord (over lezen: thuis, op school en op stage)
 • Leerlijn model 2F: Overzicht geïntegreerde leerlijn
 • Checklist sollicitatiebrief
 • Checklist presenteren

Contactpersoon

Cristel van de Hoef: C.van.de.Hoef@amarantis.nl