Montessori College Oost - Amsterdam

Portret

De Gouden Tip van Montessori College Oost:

Werk met een volgsysteem en analyseer de resultaten samen met het team.

Samenwerking vmbo - mbo

Leerlingen kunnen sinds het schooljaar 2008 - 2009 een mbo niveau 2 diploma voor handel of administratie halen. Het MCO werkt hiervoor samen met het ROC van Amsterdam. Leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg van de sector economie volgen in het derde jaar een beroepsoriëntatieprogramma. In dit programma staat het nadenken over de toekomst en welk werk daar bij past centraal. Hierover wordt gesproken in kleine gespreksgroepen en iedere leerling loopt verschillende stages. Aan het einde van het jaar maakt de leerling een keus uit twee leerroutes:

  1. Eerst het vmbo diploma halen en dan door naar het ROC.
  2. Op het Montessori College Oost blijven en direct doorleren voor een startkwalificatie voor het mbo (je haalt dan geen vmbo-diploma = VM2-traject).

Leerlingen van de VM2-route hebben les in een eigen lokaal met een vast team van docenten, die afkomstig zijn van zowel het Montessori College Oost als van het ROC van Amsterdam.

Ervaringen en Tips

Taal in het VM2-traject

VM2 is op het MCO een traject waar leerlingen samen met hun ouders en docenten voor kiezen. In het keuzejaar hebben leerlingen extra beroepsoriëntatie en coaching. Ook nemen wij de TOA toets af (Nederlands, Rekenen en Engels) om te kijken hoe zij ervoor staan en hoe reëel hun keuze is. De resultaten van deze toetsen bespreken wij met ouders en leerlingen, naast rapporten en andere resultaten. Op deze manier hebben wij allemaal een goed beeld van hoe de leerling ervoor staat en waaraan een leerling moet werken om een mbo 2 diploma te halen.

Regelmatig is er extra aandacht voor taal nodig omdat een deel van onze leerlingen binnen komt via onze ISK. Doordat je met een leerling bespreekt waar hij aan moet werken om zijn doelen te bereiken,  is de motivatie om zich in te zetten vaak behoorlijk groot.

Doorlopende leerlijn

Alle docenten, dus ook de vakdocenten, die in het traject werken hebben een scholing gehad (van het ITTA) waarin er extra aandacht is geweest voor taalvaardigheid en woordenschat. Daarbij is er bij verschillende docenten in de klas gekeken en zijn er ook individueel nagesprekken geweest en tips gegeven.

Referentieniveaus taal

De referentieniveaus geven een handvat om met leerlingen te bespreken waaraan zij moeten werken en om zelf te weten waar wij nog aandacht aan moeten besteden. Vanaf klas 1 worden leerlingen gevolgd met het cito-volgsysteem. Leerlingen die in de eerste klas lager scoren dan 1F krijgen extra ondersteuning en indien nodig RT. Op basis van de volgende meting worden de vorderingen bekeken en welke begeleiding er noodzakelijk is. Ook kijken we op klassenniveau of bijstelling of aanvulling in het programma noodzakelijk is.

Meten van opbrengsten

We meten het effect in VM2 met de TOA toets en in de reguliere klassen met het cito leerlingvolgsysteem. Onze aanpak wat betreft woordenschat blijkt erg goede resultaten te geven. Ook blijkt uit de metingen dat we enkele didactische veranderingen moeten aanbrengen in ons programma voor leesvaardigheid.

Al twee jaar lang is ons slagingspercentage in VM2 100%, terwijl een aantal leerlingen begint met een (taal-)achterstand. Verdere integratie en samenwerking van de verschillende vakken, is wel heel belangrijk. Dat blijft een aandachtspunt voor het VM2-team.

Tips bij professionalisering van het team

Zorg er bij professionalisering voor dat:

  • docenten de noodzaak zien en er enthousiast voor zijn;
  • zij het samen aanpakken en ook bij elkaar in de les gaan kijken;
  • de resultaten gemeten en geevalueerd worden.

Activiteiten in de Campagne Leersucces

Voor de richting Handel & Administratie ontplooide het Montessori College Oost de volgende activiteiten:

  1. Scholing docenten Nederlands en vakdocenten taalontwikkelend lesgeven
  2. Tips aanpak taalrijke vakopdrachten
  3. Lesbezoeken taal- en vakdocenten van externe expert
  4. Leerlingen getoetst met Diataal (voor- en nameting)

Zij werkten in de Campagne Leersucces mee aan de Reflectielijsten voor vak- en taaldocenten.

Contactpersoon

Erica Moens: E.Moens@mco.msa.nl