Kandinsky College - Nijmegen

Portret

De Gouden Tip van het Kandinsky College:

Brede afspraken maken over taalverzorging (wij hebben een boekje hierover: Taaldinsky), zodat iedereen dezelfde richtlijnen hanteert bij het maken van werkstukken, brieven etc.

Samenwerking vmbo-mbo

Voor leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg is de overstap naar het mbo-onderwijs op het ROC vaak lastig. Veel leerlingen die vanuit het vmbo-bb naar het mbo gaan, sluiten de mbo-opleiding niet met een diploma af, maar vallen voortijdig uit. Een andere leeromgeving, in een grote school met nieuwe docenten en een andere aanpak, vormt vaak een struikelblok. Binnen VM2 is het mogelijk dat een leerling uit de basisberoepsgerichte leerweg op onze school een mbo niveau 2 diploma haalt; overstappen naar het ROC is daarvoor niet langer nodig. Een gemengd team van vmbo- en mbo-docenten zorgt ervoor dat de leerlingen naar het mbo-diploma toe worden geleid.

Ervaringen en Tips

Taal in het VM2-traject

Taal is als vak een onderdeel van het kwalificatiedossier en als zodanig belangrijk. Verder onderkennen wij het algemene maatschappelijke belang van taal, ook voor de VM2 leerlingen, als onderdeel van o.a. de beroepshouding.

Doorlopende leerlijn taal

Wij werken aan een leerlijn taal door met elkaar het vakleerplan te maken in de vakgroep Nederlands voor het vmbo-examenprogramma. Daarnaast is er in de beginjaren van VM2 intensief overleg geweest met een collega taal van het ROC om de doorlopende lijn verder vorm te geven t/m niveau 2 kwalificatie. Helaas was en na een jaar geen formatie meer voor dit overleg. Lies Alons (ITTA) was hierbij betrokken vanuit Campagne Leersucces VM2 en met haar is er verder gewerkt aan die doorlopende leerlijn taal en ook aan integratie van taaltaken in andere vakken.

Referentieniveaus taal

De referentieniveaus zijn bij het Kandinsky College richtinggevend voor de invulling van het programma.

Samenwerking tussen vak- en taaldocenten

Het afstemmen van alle vakken op taal kan beter. We proberen alle docenten zich er van bewust te laten zijn dat in alle lessen taal een heel belangrijk instrument is. Via de werkgroep taalbeleid wordt daar op studiemiddagen en op diverse teamoverleggen aandacht aan besteed. Vanuit het management wordt de werkgroep gefaciliteerd en het punt regelmatig op de agenda van een overleg of studiemiddag gezet. Voor het VM2 curriculum zijn de algemene beroepsmodules gescreend op taaltaken en is bekeken voor welke onderdelen taal ondersteunend kan zijn.

En zijn natuurlijk ook successen, bijvoorbeeld de combinatie van de opdracht spreken (taal) met de opdracht presenteren (LB en SLB): we laten leerlingen uit VM2 leerjaar 6 een presentatie geven over de stage voor leerlingen van leerjaar 5.

Effectmeting van de aanpak

Voor de VM2 leerlingen worden de TOA-toetsen lezen en luisteren afgenomen aan het begin van leerjaar 5. Aan het einde van de VM2 opleiding wordt dat opnieuw gedaan. Daarnaast zijn er toetsen voor gesprekken, spreken en schrijven.

Tips bij professionalisering van het team

Wellicht dat men zich ietwat meer bewust is van het feit dat wij samen de (taal)klus moeten klaren en dat het geen zaak is van een vakgroep. We hebben het idee dat er iets meer aandacht besteed wordt aan het lezen van de teksten in de verschillende lessen. Tevens zijn docenten er van bewust dat zij tijd moeten nemen voor woordenschatverrijking.

Nog een gouden tip

Bij een gemeenschappelijk traject (vmbo-mbo) zoals VM2 moeten aan het begin duidelijke afspraken gemaakt worden over de rol van taal, ook in de andere vakken. Het hele team moet daarbij betrokken zijn, zodat je kunt afstemmen waar taalonderdelen bij andere vakken zitten en of je mogelijk opdrachten en leerdoelen kunt combineren.

Activiteiten en producten in de Campagne Leersucces

Het Kandinsky College ontplooide voor de richtingen Economie en Zorg & Welzijn de volgende activiteiten tijdens de Campagne Leersucces:

  1. Advisering werkgroep VM2
  2. Invulling onderwijsprogramma Nederlands
  3. Workshop werken met de referentieniveaus - teambreed

Daarbij werd meegewerkt aan de volgende producten:

  • Leerlijn Nederlands
  • Gesprekken met leerlingen over leesvaardigheid (Dvd De leerling aan het woord)

Contactpersoon

Marjo Verberk M.Verberk@Kandinsky.nl