Nordwin College - Leeuwarden

Portret

Onze Gouden Tip: Een voorwaarde om taal in je onderwijsprogramma te stimuleren, is dat er tijd moet zijn om als team gezamenlijk met taal bezig te zijn. Door de waan van de dag ben je gauw geneigd je lesje te draaien. Docenten moeten de tijd krijgen om taal te integreren in hun onderwijsprogramma. Laat het regelmatig op het teamoverleg aan de orde komen en geef docenten dan een opdracht om iets met taal voor te bereiden of uit te dragen.

Samenwerking vmbo – mbo

Op het Nordwin College in Leeuwarden werken vmbo en mbo samen via het VM2-traject. De leerlingen kunnen een leertraject volgen dat start in 3 vmbo en doorloopt tot en met het MBO diploma op niveau 2.

De leerlingen in het VM2-traject gaan drie dagen naar school en lopen twee dagen per week stage. Op school krijgen ze Nederlands, wiskunde/rekenen, Engels en beroepsgerichte vakken door middel van opdrachten, thema’s en projecten. Ze krijgen les van een klein aantal docenten en hebben een eigen coach. Het traject duurt in principe vier jaar. Er zijn ook leerlingen die er drie jaar over doen, zij doen de mbo niveau 2 opleiding in één jaar.

Ervaringen en tips

Doorlopende leerlijn

Voor Nederlands gebruiken we zowel voor VM2 als MBO 1 & 2 het VIA werkboek van de methode Deviant. Dit is een competentiegerichte methode Nederlands voor het MBO. De laatste twee jaar van het VM2-traject loopt parallel met klas 1 en 2 van MBO niveau 2, zij krijgen dezelfde lesstof aangeboden. De onderwerpen komen nagenoeg overeen dus instructie en het bespreken van onderwerpen lopen gelijk op. Dit geldt ook voor het maken van afspraken rondom de taalvaardigheden. Door het verschil in niveau van de leerlingen moet er wel gedifferentieerd worden.

Referentieniveaus taal

De leerlingen worden aan het begin van elk schooljaar getest en ingedeeld naar niveau. VM2-leerlingen die examen doen krijgen les uit 2F werkboeken voor Nederlands. Deviant laat de verschillende domeinen in de werkboeken aan bod komen. De extra opdrachten Nederlands voor de verschillende leerjaren zijn gemaakt aan de hand van de referentieniveaus en laten een opbouw in niveau zien. Voor de vakopdrachten geldt dat bij de verwerking van de opdracht minimaal één domein aan de orde komt om zodoende de opdrachten taalrijker te maken. De docent Nederlands ondersteunt hierin.

Samenwerking vak- en taaldocenten

Docenten Nederlands en vakdocenten zijn beter gaan samenwerken. Zij zijn de noodzaak gaan inzien dat taal niet op zichzelf staat. De samenwerking met het ITTA heeft daarbij geholpen.

 • De docent Nederlands bekijkt vakopdrachten en geeft commentaar en suggesties;
 • In het teamoverleg staat Taal regelmatig op het programma, in een wisselende context; docenten presenteren bijvoorbeeld hun vakopdrachten en de docent Nederlands brengt collega’s op de hoogte van de laatste ontwikkelingen;
 • De docent Nederlands is vraagbaak en taalcoach voor vakdocenten;
 • Vak- en taaldocenten bespreken ook gezamenlijke acties, zoals het woord van de week, leesmomenten in de vaklessen of het taliger maken van opdrachten.

Effect op taalontwikkeling

Wij toetsen de leerlingen op de verschillende niveaus met de CRETA- en Devianttoetsen. Hier kunnen we dan de resultaten vergelijken met de vorige toetsen. CRETA (Lezen en Luisteren) geeft geen cijfers dus daar is progressie lastiger te meten. De jaarlijkse instaptoets van  Deviant geeft een duidelijker beeld en laat vooruitgang zien, m.n. op die onderdelen waar leerlingen erg laag scoorden.

Daarnaast maken wij gebruik van Score, een ondersteuningsprogramma voor Taal (en Rekenen). Wekelijks werken leerlingen onder begeleiding hier op school een uur aan en ook thuis kan er aan gewerkt worden. Wij houden de resultaten bij en de leerling kan steeds op een hoger level presteren.

Lezen

Lezen was een ‘ondergeschoven kindje’. Onze leerlingen lezen/lazen niet graag en door het instellen van een gezamenlijk (voor)leesmoment is dit wel veranderd. Het is nu vast onderdeel aan het begin van de dag, het brengt rust in de groep en de gelezen artikelen worden door de leerlingen ook vaak gebruikt voor andere opdrachten.

Door moeilijke woorden woord van de week te maken stimuleer je leerlingen om deze woorden te gebruiken, wij merken dat ze dat ook daadwerkelijk gaan doen!

Activiteiten en producten in de Campagne Leersucces

In het VM2-traject kunnen de leerlingen verschillende richtingen volgen, zoals Bloem & Design, Groen & Recreatie, Plant & Productie, Groene economie, Voeding & Gezondheid, Groene techniek, Dier & Welzijn.

Het Nordwin College (locatie Leeuwarden) heeft tijdens de Campagne Leersucces de volgende activiteiten ontplooid:

 1. Scholing docenten Nederlands tot expert-docent taal (jaar 1) (teamoverstijgend)
 2. Scholing opleidingsteam op locatie (werken aan leesvaardigheid, woordenschat en schrijfvaardigheid) (jaar 2)
 3. Lesbezoeken taal- en vakdocenten van externe expert
 4. Toetsing van leerlingen met Diataal (voor- en nameting)

... en meegewerkt aan de volgende producten:

 • Schrijven in het groen (handleiding voor vakdocenten)
 • Vakteksten en actieve taken
 • Checklist 2F schrijfvaardigheid in drie delen

Contactpersonen

Joy van Raan: J.vanRaan@nordwincollege.nl

Jaap Cuperus: J.Cuperus@nordwincollege.nl