TalentStad - Zwolle

Portret

De Gouden Tip van TalentStad:

Begin met een intaketoets en pas daar de individuele behoefte op aan. Dat kost tijd, moeite en inspanning, maar binnen de secties gaan wel de neuzen dezelfde kant op staan. Collega’s raken meer en meer geïnteresseerd en zij houden rekening met het kunnen en kennen van de leerling, ook bij de zaakvakken.

Samenwerking vmbo – mbo

TalentStad verzorgt samen met ROC Landstede een VM2-traject. De derdejaars leerlingen, die met deze leergang starten, kunnen binnen vier jaar een mbo niveau 2 diploma halen. Door het opzetten van een doorlopende leerlijn is het mogelijk de startkwalificatie versneld te behalen. Er wordt in dit traject nauw samengewerkt met het bedrijfsleven en er is veel ruimte voor het kennismaken met de praktijk.

Ervaringen en tips

Taal in het VM2

TalentStad is al lange tijd bezig om taalbeleid vakoverstijgend vorm te geven. De doorlopende leerlijn is daarbij al geruime tijd een onderwerp van gesprek en onderzoek binnen de sectie Nederlands. We zijn gestart met de doorlopende leerlijn door de VM2 leerlingen geen overbodig aanbod te doen op mbo-niveau t.a.v. onderdelen die al in het vmbo behandeld worden. Mede hierdoor duurt de VM2 opleiding 1 jaar i.p.v. 2 jaar voor het vak Transport en Logistiek en anderhalf jaar i.p.v. 2 jaar voor de afdeling autotechniek. Datzelfde kan naar ons inzicht bereikt worden voor elke andere opleiding op niveau 2.

Effect op de taalontwikkeling

We zijn dit schooljaar begonnen met het toetsen van alle leerlingen via de TOA-toetsen. De uitslag van deze toetsen is bepalend voor het aanbod dat de individuele leerling krijgt in de vakken Taal en Rekenen. Deze staan op het lesrooster van elke leerling, dus los van de vakken Nederlands en wiskunde. We besteden veel aandacht aan begrijpend lezen in alle vakken, de docenten nemen elke week minimaal een kwartier om een tekst voor te lezen en na te bespreken. We willen dat dit een gewoonte gaat worden die tijdens elke les toegepast wordt. We verwachten hier veel van, maar kunnen dat uiteraard pas aan het einde van het schooljaar 2012/2013 evalueren.

Basislijst Schooltaalwoorden

We gebruiken de Basislijst Schooltaalwoorden vmbo. Iedereen is daar enthousiast mee bezig, de woorden worden getoetst bij so’s en repetities. Aan het einde van het jaar gaan we dat evalueren. Het kan altijd beter en uitgebreider. We bouwen het allemaal langzaam uit naar alle vakken inclusief de BGV. Ook andere facetten zoals spelling en grammatica geven we geleidelijk een plaats in de vakken Taal en Rekenen.

Activiteiten in de Campagne Leersucces

TalentStad verzorgt een VM2-traject voor de richtingen Voertuigentechniek en Transport & Logistiek. Tijdens de Campagne Leersucces werden de volgende activiteiten ondernomen:

  1. Scholing docenten taal- en vakdocenten
  2. Lesbezoeken taal- en vakdocenten van externe expert
  3. Toetsing van leerlingen met Diataal (voor- en nameting)

 

Contactpersoon

rbaars@landstede.nl