Doorlopende leerlijnen

Taalontwikkelende didactiek in vmbo en mbo

Voor leerlingen is het van belang om iedere dag leersucces te ervaren. Aandacht voor taalontwikkeling is daar een goed middel voor. Verhoging van taalniveau leidt immers tot betere resultaten in het onderwijs.

Taalontwikkelend lesgeven

In de Campagne Leersucces is in nauwe samenwerking met scholen een methodiek ontwikkeld om de leerloopbaan van jongeren in het beroepsonderwijs succesvol te laten verlopen. Samenwerking tussen taal- en vakdocent en doorlopende leerlijnen zijn de sleutelwoorden in de aanpak van de Campagne Leersucces.

1. Samenwerking tussen taal- en vakdocent

Taal- en vakdocenten bepalen samen op welke manier zij de taalontwikkeling van leerlingen gaan stimuleren. Taal speelt een cruciale rol bij het leren van het vak, het is immers het middel waarmee de vakkennis wordt overgedragen. Door  leerlingen veel te laten lezen, luisteren, spreken en schrijven in de beroepsgerichte activiteiten, leren de leerlingen de inhoud van het vak én worden zij tegelijkertijd taalvaardiger. Het vak Nederlands speelt daarbij een ondersteunende rol: de taaldocent zoekt steeds naar mogelijkheden om aan te sluiten bij de inhoud van de beroepsvakken. Zo bereidt de taaldocent de leerlingen bijvoorbeeld voor op het voeren van een klantgesprek of het lezen van een recept.

2. Doorlopende leerlijnen

Taal- en vakdocenten van vmbo en mbo ontwikkelen in overleg een duidelijk herkenbare doorlopende leerlijn taal. In die doorlopende lijn is overeenstemming in taalontwikkelende didactiek. Als er op het vmbo bijvoorbeeld expliciet aan woordenschatuitbreiding wordt gewerkt, dan is het van belang voor leerlingen dat mbo-docenten dat dan ook doen. Ook is er in de samenwerking ruimte voor uitwisseling en afstemming van lesmaterialen.

 

Producten Campagne Leersucces

Diverse scholen hebben gedurende de Campagne samen met het ITTA een taalontwikkelend onderwijsprogramma gemaakt of een aanpak ontwikkeld voor taalstimulerende didactiek in de vaklessen en/of de lessen Nederlands. Dit heeft allerlei producten opgeleverd die de scholen in hun eigen teams gebruiken. Voor deze website zijn de producten nu ook toegankelijk gemaakt voor de onderwijspraktijk van andere scholen. De producten zijn te bekijken onder de betreffende knop ‘producten’. Er zijn producten voor docenten Nederlands, vakdocenten, leerlingen, taalcoördinatoren, teamleiders, management en stagebegeleiders.