Calvijn met Junior College - Amsterdam

Portret

De Gouden Tip van het Calvijn met Junior College:

Werk een leerlijn of aanpak uit met een klein groepje docenten en betrek van daaruit tussentijds andere docenten bij de aanpak.

Samenwerking vmbo - mbo

Leerlingen op het Calvijn Beroepscollege volgen een VM2-traject. Zij kunnen een traject volgen dat start in 3 vmbo en doorloopt tot en met het MBO diploma op niveau 2. Het Calvijn Beroepscollege profileert zich door ‘Leren door doen’ en de mogelijkheid tot maatwerk (versnellen).

Ervaringen en tips

Taal en stage

Op Calvijn Beroepscollege zijn in het kader van de Campagne Leersucces gesprekken met leerlingen georganiseerd over leerervaringen en taal op de stage. Het viel de docenten daarbij op hoe goed leerlingen kunnen aangegeven wat ze wel kunnen en waar ze nog moeite mee hebben. Dit inspireert om in de lessen vaker expliciet naar de ervaringen van leerlingen te vragen, bijvoorbeeld daar waar in het boek opdrachten aan de orde komen rondom vakgerichte gesprekken of schrijftaken op de werkvloer. Daarnaast wordt door de docenten Nederlands samenwerking gezocht met de studieloopbaanbegeleiders door bij de stagepresentatie en de stageverslagen taaleisen (checklists) toe te voegen en gezamenlijk feedback te geven.

Doorlopende leerlijn Nederlands vmbo - mbo

Met begeleiding van het ITTA hebben de docenten Nederlands van Calvijn Beroepscollege een doorlopende leerlijn Nederlands uitgewerkt en uitgeprobeerd. Dit heeft geleid tot een leerlijn met een basismethode (Via) en ruimte voor projecten gericht op beroepsgerichte taalvaardigheid. De projecten zijn bedoeld om beter te kunnen aansluiten bij de noodzakelijke beroepsgerichte taalvaardigheid èn om zodoende meer oefensituaties te creëren voor schrijven, spreken en gesprekken.

De ontwikkeling van een doorlopende leerlijn werd geplaagd door wisselingen in het docententeam, hierdoor was niet altijd van ieder leerjaar een docent met ervaring beschikbaar. Uiteindelijk is er met de inbreng van alle betrokken (nieuwe) docenten Nederlands toch een goed doordachte doorlopende leerlijn gekomen. De leerlijn is verder uitgewerkt in studiewijzers en aftekenlijsten. De ervaring leerde, dat een studiewijzer duidelijkheid moet geven over wat in ieder geval gedaan en behaald moest worden. Anderzijds moet de leerlijn en studiewijzer niet te gedetailleerd worden dichtgetimmerd, om ruimte te laten voor de verschillen tussen leerlinggroepen en docenten.

Activiteiten en producten in de Campagne Leersucces

Voor de richtingen Economie (Handel of Administratie), Zorg en Welzijn en Junior Kapper voerde Calvijn met Junior College de volgende activiteiten uit:

  1. Uitwerken van een taalbeleidsplan;
  2. Beeldopname gesprekken met leerlingen ‘taal op stage’ en ‘lezen’;
  3. Invulling doorlopende leerlijn Nederlands, uitgewerkt in curriculummodulen en studiewijzers;
  4. Het inpassen van de checklists ‘schrijven 2F’ en 'presenteren 2F’ in curriculum;
  5. Leerlingen toetsen met Diataal.

... en werkte mee aan de volgende producten:

  1. Doorlopende leerlijn Nederlands;
  2. Dvd Leersucces in beeld, praktijkvoorbeeld 5: Taal op de stage (gesprek met leerlingen);
  3. Dvd De leerling aan het woord (over lezen: thuis, op school en op stage).

Contactpersoon

Emmalien Springer: E.Springer@Amarantis.nl