Doelgroepen: management

Handreiking Implementatie Taalbewust Docent

Systematische monitoring

Idealiter werken alle vak- en taaldocenten bewust aan de taalontwikkeling van de leerlingen. Wilt u taalontwikkelende didactiek implementeren en dat proces goed volgen en sturen? Zet de instrumenten dan systematisch in.

Het lerende team

Deze website bevat instrumenten voor reflectie en monitoring: de Reflectielijsten, de Peiling Taalbewust Docent en de Peiling leerlingervaring. Zij bieden docenten en management inzicht in de praktijk in de klas. Op basis daarvan kunnen passende vervolgstappen worden geformuleerd.

Implementatieproces

Het management kan er ook voor kiezen het implementatieproces systematisch te volgen en evalueren. De genoemde instrumenten worden dan onderdeel van een actie- en evaluatiecyclus. Hierin doorloopt u met het team verschillende stappen:

  • Bewustwording van het team: waarom zouden we?
  • Nulmeting: waar staan we nu?
  • Verbeteracties: wat gaan we doen?
  • Monitoring en evaluatie van de verbeteracties: doen we wat we wilden en helpt het?
  • Formuleren van verdere acties enz.

Instrumenten

De Handreiking Implementatie Taalbewust Docent geeft tips voor de implementatie van taalontwikkelende didactiek. Voor het maken van (tussentijdse) rapportages en actieplannen is een fomulier beschikbaar.