Doelgroepen: management, taaldocent

Doorlopende leerlijn Nederlands 2F

Leerlijnmodel 2F in de beroepsopleiding

Alle leerlingen op het vmbo en mbo 2 opleidingen moeten minimaal referentieniveau taal 2F behalen. Om efficiënt te kunnen werken aan de ontwikkeling van taalvaardigheid ontwikkelen docenten een doorlopende leerlijn Nederlands, waarin ook aandacht wordt besteed aan de beroepsgerichte taalvaardigheid.

Leerlijnmodel op basis van referentiekader taal

De beschrijvingen uit het referentiekader taal zijn een goed uitgangspunt om gericht te werken aan het taalniveau van de leerling. Het geeft overzicht over de verschillende (deel)vaardigheden die aan de orde moeten komen.

De Periodeplanner Leerlijnmodel 2F  is hierbij een hulpmiddel. Deze Periodeplanner geeft een overzicht van alle taalvaardigheden en (deel)taken uit het referentiekader taal. In de kolommen kan een onderverdeling in jaren en/of periodes worden aangebracht. Door aan te geven hoe en wanneer welke taalvaardigheid aan de orde komt, wordt duidelijk of alle onderdelen voldoende aan bod komen in de opleiding. Hierin kunnen de lessen Nederlands, maar ook de andere lessen en stageopdrachten worden betrokken.

Voorbeelduitwerking

In het voorbeeld ziet u hoe op het Bindelmeer College een overzicht is gemaakt van de taalvaardigheden die in de overige vakken aan de orde komen, zodat daar bij Nederlands op kan worden aangesloten.

Periodeplanner Leerlijnmodel 2F + kenmerken van taakuitvoering

De versie met kenmerken van taakuitvoering vermeldt per taaltaak ook de onderliggende vaardigheden. Hiermee kan een meerjarenplanning worden gemaakt. Ook de specifieke aandachtspunten, zoals deelvaardigheden, uitleg en beoordelingspunten, kunnen verdeeld worden over de verschillende periodes.

Fotogalerij